Holušická 2, Praha 4

info@ladybodyfit.cz

+420 721 019 621

ONLINE REZERVACE

Provozní řád Lady Body Fit

Seznámení se s provozním řádem fitness Lady Body Fit je nezbytnou podmínkou pro využívání služeb tohoto zařízení.

Denní provozní doba může být operativně upravena dle aktuálního zájmu klientek.

Fitness je klientkám zpřístupněno 15 minut před první zarezervovanou lekcí.

Klientky mohou pro rezervaci cvičebních lekcí využít on-line rezervační systém nebo se

rezervovat telefonicky na +420 721 019 621 či e-mailu info@ladybodyfit.cz.

Odhlášení (zrušení) rezervované lekce je možné pomocí on-line rezervačního systému nebo telefonicky na

+420 721 019 621 či e-mailu info@ladybodyfit.cz, nejpozději  12 hodin před konáním dané lekce. Pokud takto klientka neučiní, bude

těm, kdo má jakékoliv neomezené členství účtován poplatek 50,-.

Platnost permanentky 10 vstupové jsou 3 měsíce, 20 vstupové je 6 měsíců a veškeré vstupové permanentky jsou přenosné.

Členství – začíná datem první lekce, částka je nevratná a není možné prodloužit či pozastavit čerpání

(výjimečně z důvodu nemoci při předložení potvrzení od lékaře, které souhlasí s datem nemoci).

K odečtení vstupu z klientského účtu za vybranou aplikaci dochází ve chvíli rezervace.

Při včasném odhlášení (zrušení) rezervace dojde k automatickému připočtení vstupu za zrušenou aplikaci zpět ke klientskému účtu.

Permanentku lze využít pouze k úhradě jednotlivých aplikací, nikoliv zboží a zeštíhlujících zábalů Body Wraps.

Poskytnutím kontaktních údajů klientka souhlasí se zasíláním informativních a akčních e-mailů.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou návštěvníkům na jejich odložených věcech. U klenotů, peněz a jiných cenností, především pak

u mobilních telefonů, tabletů, notebooků, klíčů od osobních vozidel, klíčů od bytů, jejichž hodnota přesahuje částku 5.000 Kč, je návštěvník

povinen tyto věci odložit na místě k tomu určeném, nacházejícím se u obsluhy tohoto zařízení. Pro bližší informace se informujte u obsluhy tohoto zařízení.

Využíváním služeb fitness Lady Body Fit klientka potvrzuje seznámení s vystavenými kontraindikacemi pro jednotlivé aplikace.

Každý člověk je jiný proto i dosažené výsledky se mohou u jednotlivých klientek lišit. Vše záleží na daném problému, rychlosti metabolismu a stavu lymfatického systému.

Při zakoupení permanentky klientka souhlasí s veškerými podmínkami fitness, které mohou být změněny.

Při případné změně podmínek budou klientky upozorněny emailem.

Podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů dle

GDPR

(A) Tyto podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány v souladu

s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) (dále jen „Zásady“)

doplňují Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb a produktů Lady Body Fit.

(B) Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které

nám zákazník poskytl nebo které zpracováváme na základě plnění smlouvy (např. seznam objednaného

zboží).

(C) Tyto Zásady se vztahují na následující situace:

1) Zákazník si u nás objednal zboží nebo služby a zpracováváme osobní údaje pro splnění

objednávky.

2) Zákazník si u nás objednal zboží nebo služby a zpracováváme osobní údaje pro splnění

objednávky. Těmto zákazníkům zároveň posíláme obchodní sdělení (např. newslettery).

3) Zpracováváme osobní údaje i jiných osob, než zákazníků pro účely marketingu, pokud nám tyto

osoby poskytly osobní údaje a daly nám souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely

marketingu.

(D) Veškeré vaše osobní údaje shromažďujeme především pro vaši lepší informovanost v oblasti provozu

webových stránek [www.ladybodyfit.cz], pro lepší orientaci v rozsáhlých službách Lady Body Fit,

souvisejících doplňkových aktivitách, ale v neposlední řadě také kvůli vašemu komfortu a bezpečnosti.

(E) Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky,

stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a

aktivitě zákazníka.

I.

Základní ustanovení

 1. Poskytovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je [Jana Trojanová] IČ [19825404]

se sídlem [Doušova 1283/20, Praha 5, 155 00] (dále jen: „Správce“).

 1. Kontaktní údaje Správce jsou

adresa: [Holušická 1998/2, Praha 4 Chodov, 148 00]

email: [info@ladybodyfit.cz]

telefon: [+420 721 019 621]

 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména

odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo

na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo

společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“).

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo Osobní údaje, které správce získal na

základě plnění Vaší objednávky.

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 2. Pokud jako uživatel neposkytnete své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se správcem a/nebo

poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní

služby či produktu Správce.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních

sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2

zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo

k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování Osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a

Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení

objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí Osobních údajů je nutným požadavkem pro

uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí Osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze

strany Správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává Osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a

Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního

vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10

let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje zlikviduje a vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní

organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Odesláním vyplněného internetového objednávkového formuláře berete na vědomí, že započne

zpracovávání Osobních údajů Správcem a že jste srozuměn s podmínkami ochrany Osobních údajů,

vyjadřujete svůj souhlas s jejich zněním a v celém rozsahu je akceptuje.

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým Osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu Osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz Osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce

uvedený v čl. I těchto podmínek.

 1. V případě, že by se jste se jako uživatel domníval, že Správce provádí zpracování Vašich Osobních údajů,

které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými

právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 1. požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@ladybodyfit.cz;
 2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@ladybodyfit.cz,

aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy,

doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje

Vás jako uživatele. Nevyhoví-li Správce námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu

osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na

Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 1. Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je Vám správce povinen

tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem na

adrese info@ladybodyfit.cz.

 1. Pokud uplatníte právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Správce Vám požadované

informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob poskytnutí informací.

 1. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných

Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo

porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 1. Jako uživatel jste povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
 2. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 3. Osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní

organizaci.

 1. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 2. Jako uživatel berete na vědomí, že Vaše osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google

LLC. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu

s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

 1. Jako uživatel berete na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho

zařízení.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních

údajů dle GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k

jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zabezpečeny veškeré povinnosti

správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť Osobních údajů v listinné

podobě, zejménazálohy, hesla, antivorvé programy, šifrování.

 1. Správce prohlašuje, že jím řijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí

nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů, a včas obnovuje dostupnost

Osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

 1. Poskytovatel tímto prohlašuje, že Ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům

Správce. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Správce. Tyto oprávněné osoby

Správce, které zpracovávají Osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o

Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

Správce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Správce zajistí, že tato povinnost pro

Správce i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Správci.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s

podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že

je v celém rozsahu přijímáte.

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem

České republiky a GDPR, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných

sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a Správcem jsou příslušné české soudy.

 1. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem

uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně,

svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.

 1. Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých

internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou

jste Správci poskytl/a.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.